„Бонмикс“

За нас

Фирма „Бонмикс“ ЕООД е основана през 1997 година. В продължение на повече от 25 години, тя заема водещи позиции у нас и в Европа в производството на специални продукти и комбинирани фуражи за хранене на всички видове и категории животни.

През годините, наред със съществуващия фуражен завод, постепенно бяха пуснати в действие нов завод за производство на слънчогледови продукти “Протико®”. Екип от висококвалифицирани експерти се грижи за създаването и внедряването на иновативни продукти за хранене на животните.

Продукцията на фирма „Бонмикс“ намира прием на пазарите в Австрия, Германия, Дания, Полша, Румъния и други страни, както заради иновативния характер на произвежданите продукти, така и заради поддържаното постоянно високо качество. В „Бонмикс“ са въведени системи за управление на качеството и безопасността, съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 22000, GMP+ B2.

Фирмата непрекъснато адаптира производствената си листа в съответствие с потребностите на своите клиенти.  Компанията осигурява консултантски услуги по хранене и отглеждане на животните, технологии на фуражното производство и др. според изискванията на фермера.

Произвежданите във фирма „Бонмикс“ продукти покриват потребностите на животните във всеки един производствен цикъл: от раждането до реализацията.

Визия

Визията на фирма Бонмикс е насочена към осъзнато високо качество в дейността на всеки служител, с цел пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите и гарантиране на безопасност на фуражите и суровините, в съответствие с приложимите законови изисквания при производството, търговията и транспорта на фуражи, фуражни суровини, в т.ч. Протико® и съхранението на суровините за тяхното производство.

При реализиране на своята политика, фирма Бонмикс съблюдава всички приложими изисквания на действащото национално и европейско законодателство в областта на фуражите и на внедрената и действаща във фирмата интегрирана система за управление на качеството и безопасността на фуражите и фуражните съставки.

Нашата история

1973
НАЧАЛО

Построен и пуснат в експлоатация фуражен завод „Осъм 73“, гр. Ловеч – прототипна технология на фирмата „Саймън Барън” – Англия.

2010
НОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Пускане в експлоатация на пилотна инсталация за производство на слънчогледови продукти „Протико®”.

2014
НОВО ПРОИЗВОДСТВО

Изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за екструдиране на зърнени суровини и комбинирани фуражи.

НОВ ЗАВОД

Пускане в експлоатация на новопостроен завод за производство на слънчогледови продукти „Протико®“ на територията на „Бонмикс“

2021
НОВ ЗАВОД

Строителство на завод за ексрудирани храни за риби

Ренско-българското дружество „Булмел-интернешънъл” ООД става мажоритарен собственик на фуражния завод, който на следващата година е преименуван в „Бонмикс“.

НОВ СОБСТВЕНИК
1997

Изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за флейковане на зърно.

НОВА ИНСТАЛАЦИЯ
2012

Разширяване и модернизиране на складовото стопанство

НОВО РАЗШИРЯВАНЕ
2017

Нашата история

1973

НАЧАЛО

Построен и пуснат в експлоатация фуражен завод „Осъм 73“, гр. Ловеч – прототипна технология на фирмата „Саймън Барън” – Англия.

1997

НОВ СОБСТВЕНИК

Ренско-българското дружество „Булмел-интернешънъл” ООД става мажоритарен собственик на фуражния завод, който на следващата година е преименуван в „Бонмикс“.

2010

НОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Пускане в експлоатация на пилотна инсталация за производство на слънчогледови продукти „Протико®”.

2012

НОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за флейковане на зърно.

2014

НОВО ПРОИЗВОДСТВО

Изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за екструдиране на зърнени суровини и комбинирани фуражи.

НОВ ЗАВОД

Пускане в експлоатация на новопостроен завод за производство на слънчогледови продукти „Протико®“ на територията на „Бонмикс“

2017

НОВО РАЗШИРЯВАНЕ

Разширяване и модернизиране на складовото стопанство

2021

НОВ ЗАВОД

Строителство на завод за ексрудирани храни за риби

Най-търсени продукти