Лаборатория

 

В „БОНМИКС“ се извършва стриктен входящ контрол на суровините, контрол по време на производството и изходящ контрол на готовата продукция.

Изградена е и функционира вътрешно-ведомствена лаборатория, която се състои от лаборатория „Входящ контрол”, „Цехова лаборатория“ и „Химическа лаборатория“.

Освен традиционните методи за анализ (напр. влага, суров протеин, сурови влакнини, сурови мазнини, калций, фосфор и др.), в лабораторията на „БОНМИКС“ се осъществява и експресен недеструктивен анализ на суровини и готова продукция, чрез съвременни методи, като например отражателната спектроскопия в близката инфрачервена област.

Удостоверения

 

Удостоверения

„БОНМИКС“ е регистриран производител по Закона за фуражите и притежава необходимите удостоверения за регистрация от Българската агенция по безопасност на храните в съответствие с нормативната уредба на Република България.

Идентификационен № За Производството На Комбинирани Фуражи: Αbg1130027
Идентификационен № За Търговия С Фуражни Добавки И Продукти: Αbg1190174
Регистрационен № За Търговия С Фуражни Суровини От Местно Производство И Внос: 70-1
– Регистрационен № за производство и търговия на продукти, получени от преработката на маслодайни семена и маслодайни плодове: Високопротеинова нискоцелулозна фракция от слънчогледов шрот;
Високоцелулозна фракция от слънчогледов шрот: 70-2

Регистрационен № На Склад За Търговия На Едро Със Странични Животински Продукти От Категория 3: Животински Протеин, Рибено Брашно, Хемоглобин: 1117018:
Регистрационен № За Транспорт На Фуражни Суровини, Фуражни Добавки И Комбинирани Фуражи: 11550009
– Регистрационен № За Търговия Със Зърно От Местно Производство, Предназначено За Храни За Животни: 2437
Регистрационен № За Производство На Комбинирани Фуражи За Домашни Любимци:115500127
Регистрационен №  за предприятие производство на комбинирани фуражи за риби, предназначени за пазара:115500142

Контрол и качество

 

В БОНМИКС е внедрена и действа Интегрирана система за управление на качеството и безопасността, в съответствие със следните международни стандарти:
– ISO 9001 – Системи за управление на качеството.
– ISO 22000 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация в хранителната верига, който стандарт включва в себе си концепцията HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), в превод: Анализ на опасностите и контрол на критичните точки.

Система за управление на безопасността на фуражните съставки по стандарт GMP+B2 – Производство на фуражни съставки на международно утвърдената схема в областта на фуражите GMP+ Feed certification scheme, module FSA (Feed Safety Assurance)

 

Въз основа на сертификацията си по GMP+B2, БОНМИКС е участник в следните две схеми за безопасност в областта на фуражите:

– Схема QS, поддържана от Qualität und Sicherheit GmbH, Германия
– Pastus+, поддържана от AMA-Marketing, Австрия

 

Сертификати:

Серификат по стандарт ISO 9001:2015
Серификат по стандарт ISO 22000:2018
Серификат по стандарт GMP+B2